ДОГОВІР  № NUM

на надання інформаційно-консультаційних послуг

 

            Приватний підприємець Панчук  Роман Теодорович, що діє на підставі Запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань від 29.03.2016 року за №21210000000015246, надалі «Виконавець», з однієї сторони, та громадянин (ка) PIB, надалі «Замовник», який(а) проживає за адресою: ADDR, з другої сторони, які надалі іменуються «Сторони», уклали цей договір про наступне:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

           1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов'язки з консультування та надання інформації з працевлаштування за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн.

1.2 Інформаційно-консультаційні послуги, що надаються в межах цього договору, включають в себе:

1.2.1. Надання інформації про вакансії, умови та розмір оплати праці, найменування та місцезнаходження потенційних роботодавців.

1.2.2. Надання інформації з питань, що стосуються тимчасової візи для іноземців, роз'яснення правил та процедур Посольств України та держави знаходження потенційного роботодавця або партнера.

1.2.3. Сприяння Замовнику в пошуку потенційного роботодавця-партнера за кордоном.

1.2.4. Підготовка і оформлення документів Замовника на підставі наданої ним інформації про себе та свою сім’ю.

1.2.5. Підготовка і оформлення резюме Замовника на підставі наданих Замовником матеріалів.

1.2.6. Переклад всіх необхідних документів.

            1.2.7. Оплата пересилки документів у країну працевлаштування.

1.2.8.  Бронювання робочого місця для Працівника.

            1.2.9. Надання інформаційно-консультаційних послуг щодо характеристики країни працевлаштування, а саме: основні економічні, політичні, соціальні характеристики, національні звичаї і норми громадського життя.

1.3.      Надання послуг щодо вивчення Замовником найчастіше вживаних фраз на іноземній мові для полегшення спілкування з представниками роботодавця.

1.3.1.    Надання інформації про консульські установи України та громадські організації, що надають допомогу мігрантам.

1.3.2.     Додаткові послуги, пов'язані з виконанням умов цього договору:

            1.3.2.1. Оплата дозволу на роботу Замовника, наданого відповідною державною установою країни працевлаштування.  

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1.    Замовник  має право після підписання  Договору:

2.1.1. Вимагати від Виконавця  належного виконання умов Договору.

2.2.    Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Чітко і ясно визначити завдання Виконавцеві та його мету поїздки за кордон.

2.2.2 Надати всі необхідні документи та інформацію про себе: копії громадянського та закордонного паспортів, документ про освіту та кваліфікацію, трудову книжку, інші документи, що підтверджують стаж і кваліфікацію, вразі відсутності необхідних документів власноручно описати свій досвід роботи у анкеті, за яку несе повну юридичну відповідальність.

2.2.3. Повідомляти про себе тільки достовірну інформацію.

2.2.4. Здійснювати розрахунки з Виконавцем відповідно до розділу 4 цього договору.

2.2.5. Додержуватись умов цього договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

3.1.      Виконавець в межах предмету цього договору зобов'язаний:

3.1.1. Надавати належним чином відповідні інформаційно-консультаційні послуги, що визначені даним Договором.

3.1.2. Надати Замовнику реєстраційні документи, що дають право на надання інформаційно-консультаційних послуг (на вимогу Замовника).

3.1.3. Надавати інформацію Замовнику по обраній вакансії: країна, регіон, характер виконуваних робіт, вимоги роботодавця, робочий день-тиждень, оплата праці, забезпечення житлом, харчування.

            3.1.4. Надавати допомогу Замовнику в підготовці пакету документів, необхідних для оформлення робочої візи .

 3.1.5. Надавати консультації Замовнику з оформлення дозволів на право проживання та працевлаштування в країнах з безвізовим режимом, а також про порядок отримання запрошення від роботодавця, оформлення робочих віз з країнами, що мають візовий режим.

3.1.6. Ознайомити Замовника з маршрутом прямування.

3.1.7. Не розголошувати отриману від Замовника інформацію та зберігати конфіденційність своїх відносин із ним за винятком випадків, зазначених у законі.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Замовника належного виконання умов Договору.

3.2.2. Отримувати винагороду за надані послуги відповідно до розділу 4 Договору.

3.2.3. Отримувати від Замовника документи та/або інформацію, що необхідні для виконання своїх обов'язків за цим Договором.   

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість наданих інформаційно-консультативних послуг становить EURO євро, що згідно комерційного курсу на день заключення договору становить UAH грн., 00 коп.

4.2.Розрахунки проводяться в національній валюті гривня, ціна в євро вказана виключно в рекламних цілях.

4.3. Оплата за  послуги проводиться шляхом перерахування грошових коштів в повному обсязі на поточний рахунок Виконавця впродовж  3 робочих днів з моменту підписання Договору, онлайн оплата через сайт www.eurobp.com або переказ на картковий рахунок.

4.4. До  вартості наданих  інформаційно-консультативних послуг не входять транспортні витрати, витрати пов’язані з тимчасовим проживанням в країні призначення, вартість додаткових послуг, зазначених у п. 1.3.2. Договору.

4.5. В разі припинення договору з вини Замовника, при умові, якщо доручення було повністю виконане Виконавцем, Замовник повинен відшкодувати Виконавцю витрати, пов’язані з виконанням доручення, а також виплатити йому винагороду. 

 

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання послуг здійснюється якісно, у розумні терміни з урахуванням інтересів Замовника.

5.2. У випадках, коли сторони визнають це за необхідне, терміни надання певних послуг будуть обумовлюватися окремо.

5.3. Стандартні терміни виконання:

- пошук роботодавця та підготовка документів від роботодавця для подання на візу – 60 днів.

            - логістика та організаційні питання - 30 днів. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та законодавством України.

           6.2.  Зобов’язання по договору зі сторони Виконавця рахуються виконаними (за винятком пункту 6.3.) в момент передачі документів для працевлаштування від роботодавця Замовнику, підписується акт виконаних робіт.

6.3. Виконавець зобов’язаний одноразово надати інформаційно-консультаційні послуги  щодо перепрацевлаштування Замовника на інше робоче місце у випадку звернення ним, по причині не виконання умов праці зі сторони роботодавця (в разі звернення Замовника на протязі 3 (трьох) робочих днів після факту прибуття до роботодавця).

            6.4. Підставою для виконання п.6.3. не являється будь-яка інформація від третіх осіб, які не мають безпосереднього відношення до працевлаштування Замовника.

6.5. Виконавець несе особисту відповідальність за телефонні переговори з роботодавцями.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які транспортні витрати Замовника.

6.7. Виконавець не несе відповідальність за виконання умов найму роботодавцем.

            6.7.1. Виконавець не несе відповідальність за дії і мотиви працівників посольства, результатом чого може бути відмова у дозволі на перебування та працевлаштування Замовника на території даної держави.

6.7.2. Виконавець не несе відповідальності за дії прикордонних служб на митниці.

6.8. Виконавець не несе відповідальність в разі звільнення Замовника з роботи в країні роботодавця по причині конфліктів, пияцтва, прогулів та невиконання інших обов’язків, які обумовлені умовами контракту чи стану здоров’я.

6.9. В разі неможливості виконання Виконавцем зобов’язань, прийнятих на себе за договором з вини Замовника (надання Замовником недостовірної інформації, яка не відповідає дійсним намірам Замовника, надання фіктивних документів, безпідставного порушення строків надання необхідних документів, відмови Замовника від цього договору на будь-якому етапі його виконання та причин зазначених в п. 6.6.), то оплачена сума за послуги зазначена у п.4.1. не повертається, а робота вважається виконаною.

6.10. Замовник несе відповідальність за недостовірні відомості, у тому числі і про стан здоров'я, відображені в анкеті власноруч.

6.11. Після прибуття на територію держави працевлаштування Замовник зобов'язаний у дводенний строк після зарахування на узгоджену роботу повідомити про це Виконавця, шляхом направлення на його адресу телеграфного повідомлення, чи зателефонувати на номер, який зазначений у договорі.

6.12. Якщо працевлаштування на узгоджену посаду не відбулося не з вини Замовника або Замовник добровільно узгодив з працедавцем своє працевлаштування на іншу посаду, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця у дводенний термін від дня отримання відмови у працевлаштуванні або працевлаштування на іншу посаду.

6.13. Не повідомлення Виконавця про обставини, зазначені в п. 6.10 та 6.11, вважається підтвердженням працевлаштування працівника відповідно до узгоджених умов договору.

6.14. Всі спори за цим договором вирішуються за взаємною згодою Сторін, а в разі недосягнення згоди - судом.

6.15. У випадку невиконання Замовником п. 6.10. даного договору Виконавець знімає з себе відповідальність та будь-які зобов'язання перед Замовником.

6.16. Замовник забовязаний приїхати і працювати в роботодавця, до якого його направив Виконавець.

6.17. В разі невиконання п.6.16. Замовник повинен сплатити Виконавцю штраф в розмірі 100% від вартості всіх наданих послуг, за виключенням п.6.3..

6.18. У випадку порушення своїх зобов'язань, несплати Виконавцю винагороди за надані послуги, Замовник несе адміністративну та/або кримінальну відповідальність, визначену законодавством України.

            6.19. В разі відмови у відкритті візи Виконавець повертає 50% від внесеної Замовником платні згідно п.4.1. на протязі 45 календарних днів, так як робота на той момент являється виконаною зг.п.6.2., або 100% внесеної Замовником платні згідно п.4.1. на протязі 90 (дев’яносто) календарних днів в разі наявності діючого (оплаченого) гарантійного сертифікату сервісу «visagarant.com», який можливо придбати у менеджера при заключенні договору.

6.20. В разі неможливості виконання умов Договору з вини Виконавця (відсутність робочого місця, невчасне виконання зобов’язаннь), Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику 100% внесених ним коштів, зазначених в п.4.1., на протязі 45 календарних днів на підставі заяви на повернення коштів, яка повинна бути написана власноруч Замовником.

6.21. В разі неможливо­сті виконання умов договору з вини Вико­навця (відсутність ро­бочого місця, змі­на умов праці у робот­одавця) при тому, що ­віза Замовником була ­отримана, Виконавець ­зобов'язується поверн­ути 50% від внесеної ­замовником суми згідн­о п.5.2. даного дого­вору. 

6.22. В разі, якщо Замовник не виходить на зв’язок по телефону, який вказаний в договорі впродовж 5 (п’яти) робочих днів, зобов’язання по договору рахуються повністю виконаними після надсилання сканованих копій документів від роботодавця для відкриття візи на електронну адресу Виконавця, яка вказується при заповненні анкети, без підписання акту виконаних робіт, і повинні бути 100% оплачені.

 

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Обставинами непереборної сили (форс – мажорними обставинами) є: оголошена або фактична війна, військові дії (незалежно від факту оголошення війни), перевороти, страйки, військове правління чи узурпація влади, громадянські хвилювання, епідемія, блокада, ембарго, стихійні лиха (землетруси, смерчі, повені, пожежі, інші стихійні лиха), інші обставини, які звичайно розуміються в світовій контрактній практиці як обставини непереборної сили, котрі Сторона з достатньою уважністю не змогла передбачити і попередити розумними способами.

7.2. Сторона звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання було наслідком обставин непереборної сили, зазначених в п.7.1. цього Договору.

7.3. У випадках, передбачених в п.7.1.  цього Договору, строк виконання зобов’язань по цьому Договору відстрочується пропорційно часу, на протязі якого діяли такі обставини і їх наслідки. 

 

8. СТРОК ДІЇ  ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності від дати підписання його Сторонами та діє до кінця виконання обумовленого об’єму роботи.

8.2. Сторони за взаємною згодою письмово можуть визначити інший термін виконання, припинення чи зміну умов  договору.  

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Договір вважається виконаним в повному обсязі з моменту отримання необхідної інформації (вакансія, умови та розмір оплати праці, найменування та місцезнаходження  роботодавців) для укладення цивільно-правової угоди з потенційним роботодавцем. За вимогою будь-якої  сторони може бути укладено акт виконаних робіт.

9.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляються додатковою угодою до цього договору, підписуються сторонами і яка є його невід'ємною частиною.

9.3. Виконавець залишає за собою право відмовитися від виконання цього договору в односторонньому порядку без повернення Замовнику сплаченого розміру винагороди в разі надання Замовником неправдивої та недостовірної інформації, інформації, яка не відповідає дійсним намірам Замовника, надання документів, які були визнані фальшивими.

9.4. У випадках, непередбачених цим Договором, сторони керуються діючим законодавством.

9.5. Виконавець застосовує в своїй діяльності спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку.

9.6.Цей Договір складений українською мовою в 2-х оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), і кожен з них має рівну юридичну силу.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ФОП  Панчук Роман Теодорович

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, 

вул., Кобринського, 3

Р.р.  26001009313467 в ПАТ «Ідея Банк»

МФО  336310

ЄДРПО: 2017103933

eurobp.ua@gmail.com

 

МП

__________________________ Роман Панчук

 

 

ЗАМОВНИК

 

ПІБ PIB

Укр. Паспорт PASS виданий PASSINFO

Прописка ADDR

Ідент.код CODE

Телефон PHONE

 

 

Підпис                        _______________________

Всю необхідну інформацію для працевлаштування за кордоном отримав_______________